rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language
rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language

Rajan ylittäminen

Rajavartiolaitos rajanylityspaikalla

Rajan ylittäminen

Ulkoraja ylitetään rajanylityspaikan kautta sen vahvistettuna aukioloaikana. Rajanylityspaikoista ja niiden aukioloajoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken eri rajanylityspaikoilla säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 5 §:n mukaan kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Kansainvälinen rajanylityspaikka yksinomaan raideliikenteelle on Vainikkala. Kansainvälinen rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla on avoinna jatkuvasti, jollei liikenteen turvallisuusjärjestelyistä muuta johdu tai jollei Venäjän kanssa ole toisin sovittu.

Rajatarkastus

Kuvituskuva rajanylityspaikalta

Rajavartiolaitos vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Rajavartiolaitoksen tehtävät ja toimivaltuudet perustuvat pääasiassa rajavartiolakiin (578/2005).

Rajatarkastus toimitetaan, kun henkilö aikoo ylittää ulkorajan tai hän on ylittänyt sen ilman rajatarkastusta. Rajatarkastus toimitetaan rajanylityspaikalla. Rajatarkastus voidaan toimittaa myös julkiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa ja muussa paikassa, jos liikenteen sujuvuuden turvaaminen tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Rajatarkastus on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä ja aiheuttamatta tarpeetonta haittaa tarkastettavalle henkilölle tai vahinkoa omaisuudelle sekä loukkaamatta luottamuksellisille viesteille säädettyä yksityisyyden suojaa, jollei muuta säädetä. Tarkastettavan on rajavartiomiehen kehotuksesta oltava tavaroineen ja kulkuneuvoineen hänelle osoitetussa paikassa rajatarkastuksen toimittamista varten.

Kuvituskuva rajanylityspaikalta
Rajavartiolain 28 §:n perusteella rajanylityspaikoilla suoritettava rajatarkastus toimitetaan joko vähimmäistarkastuksena tai perusteellisena tarkastuksena Schengen rajasäännöstön 7 artiklan mukaisesti. Vähimmäistarkastukseen sisältyy:
1) henkilöllisyyden selvittäminen rajan ylittämisoikeuden selvittämiseksi sekä maahantulokiellon, matkustuskiellon, käännyttämispäätöksen tai maasta karkottamispäätöksen noudattamisen valvomiseksi ja etsintäkuulutuksissa pyydettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi;
2) matkustusasiakirjan ja muun matkustusoikeutta osoittavan asiakirjan tarkastaminen rajanylittämisoikeuden selvittämiseksi sekä asiakirjan aitouden varmistamiseksi;
3) tarvittaessa henkilön kuuleminen;
4) tarvittaessa ajoneuvon kuljettajan ajokuntoisuuden ja ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvonta.

Perusteelliseen tarkastukseen sisältyy vähimmäistarkastus. Lisäksi siihen voi sisältyä henkilöntarkastus sekä henkilön matkatavaroita ja kulkuneuvoa koskeva etsintä henkilöllisyyttä osoittavan tarpeellisen asiakirjan löytämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole hallussaan, matkatavaroissaan tai kulkuneuvossaan omaisuutta, joka on hankittu rikoksella tai tullut sellaisen omaisuuden tilalle, taikka muuta omaisuutta, jonka hallussapitoon tai rajan yli kuljettamiseen hänellä ei ole oikeutta.

Myös Schengenin rajasäännöstössä (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (562/2006)) säädetään henkilöiden rajatarkastuksista jäsenvaltioiden ulkorajoilla. Rajasäännöstön mukaan rajatarkastuksella tarkoitetaan rajanylityspaikoilla suoritettavia tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt ja heidän kulkuneuvonsa sekä heidän hallussa olevat esineet voidaan päästää jäsenvaltioiden alueelle tai pois sieltä. Yksityiskohtaiset säännökset rajatarkastusten toteuttamisesta löytyvät rajasäännöstön 4-7 artikloista. Jäsenvaltioiden sisärajat voidaan ylittää ilman, että henkilöihin kansalaisuudesta riippumatta kohdistettaisiin tarkastuksia. Tästä huolimatta voimassa oleva matkustusasiakirja on pidettävä mukana ja varauduttava esittämään jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Schengenin sopimusta on sovellettu Suomessa 25.3.2001 alkaen.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen rajanylityspaikalla
Rajavartiolaitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä rajanylityspaikalla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä
Liikenteenharjoittajan tarkastusvelvollisuus ja seuraamusmaksu